Kontakt:

Håkon Randgaard Mikalsen
Leder Norsk studentorganisasjon
Tlf: 957 92 556
 🌐

Marte Øien
Nestleder Norsk studentorganisasjon
Tlf: 982 25 999
 🌐

Trine Skaar
Leder NSF Student
Tlf: 995 25 401
 🌐

"For mange går det akkurat rundt økonomisk. Avisa Nordlys har nylig skrevet om sykepleierstudenter som må avslutte studier grunnet ekstrautgifter i forbindelse med at de må avlegge praksis langt fra hjemsted. Med Regjerningens forslag til endring i stipendordningen vil den økonomiske risikoen forbundet med å ta høyere utdanning øke ytterligere. Færre velger å ta utdanning og for distriktene kan dette øke mangelen på sårt tiltrengt kompetanse. Det gir oss grunnlag for å si at Regjeringens forslag til endring i stipendordningen vil øke sykepleiermangelen i Norge. Vi trenger at hele landet tilegner seg kompetanse og utdanning, på tvers av alle sosiale lag. Da må vi ikke øke risikoen for grupper som allerede opplever den som høy."

Hanna Flood
President ANSA
Tlf: 906 51 156
 🌐

"Hvis man skal straffe de som velger feil må man først gi dem større forutsetninger for å velge riktig. Ved å endre konverteringsordningen starter regjeringen i helt feil ende."

Tobias Fredrik Lynghaug
Leder NITO Studentene
Tlf: 476 17 473
 🌐

Frank Aleksander Bræin
Leder Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Tlf: 954 16 772
 🌐

"Vi frykter at studenter som etter noen år med lærerstudier innser at det ikke er lærere de vil bli, likevel fullfører studiene fordi de ikke vil ta den ekstra gjeldsbyrden ved å bytte. Det er ikke lærere vi ønsker for norske barn og unge. I motsatt ende kan vi miste flere potensielle kjempegode lærere ved at studenter som har gått noen år på andre studier før de innså at de ville bli lærere ikke bytter over til et lærerstudium."

Synne Lerhol
Generalsekretær Unge funksjonshemmede
Tlf: 480 93 590
 🌐

"Forslaget vil ramme studenter med funksjonsnedsettelser. Det er ikke en liten gruppe: 25 prosent av studentene i Norge har en funksjonsnedsettelse, og en rapport fra Bufdir viste nylig at studenter med funksjonsnedsettelser møter en rekke ulike hindringer i høyere utdanning. At studiestedene er for dårlige til å tilrettelegge er én av årsakene til at det kan bli krevende å fullføre en grad. Andre må avbryte studier på grunn av sykdom eller behandling. Slike barrierer forsvinner ikke av at regjeringen straffer studentene for ikke å fullføre.

Mange unge med funksjonsnedsettelser har stram økonomi fra før, med store ekstrautgifter og lav inntekt. Vi trenger en fleksibel studieordning, som ikke øker gjeldsbyrden til studentene."

Ruben Amble Hirsti
Leder Unio-studentene
Tlf: 954 09 957
 🌐

Agathe Waage
Leder Elevorganisasjonen
Tlf: 454 21 290
 🌐

Norsk sjøoffisersforbund

Tlf: 22 00 55 00
 🌐

Lone Lunemann Jørgensen
Leiar NTL Ung
Tlf: 472 95 294
 🌐

"Vi vet at de som lykkes med studiene ofte er de som kommer fra gode sosioøkonomiske kår. I stedet for å komme med ekstra midler som kan virke utjevnende, velger regjeringa å straffe de som tar den største økonomiske risikoen ved å velge høyere utdanning. Regjeringa må lytte til et samla studentdemokrati, i stedet for å kjøre på med ideologi om at økonomiske insentiver skal få studenter til å bite tennene sammen."

Andreas Sjalg Unneland
Leder Sosialistisk Ungdom
Tlf: 21 93 33 50
 🌐

"Jeg trodde nesten ikke det var sant. At regjeringen den ene uken får tall som viser en skremmende utvikling hos studentene sin psykiske helse og rett etterpå servere studentene en ny økonomisk bekymring. Hvis målet er å få flere studenter til å fullføre utdanningen sin, så trenger man tiltak som gir studenter bedre oppfølging på studiestedet."

Signe Bakke Johannessen
Leder Grønne Studenter
Tlf: 984 08 492
 🌐

"Statens økonomiske støtte må gjenspeile hvor verdifullt det er for landet vårt at vi tar utdanning. Fag og erfaringer er nyttige uten å være en del av en hel grad. Det er bedre at vi velger feil utdanning flere ganger enn at vi ikke velger den i det hele tatt."

Ina Rangønes Libak
Leder AUF
Tlf: 22 39 61 40
 🌐

"Dette er det stikk motsatte av et god studentpolitikk. Studenter trenger økonomisk trygghet, tilgang på gode og billige boliger og et godt helsetilbud - ikke større økonomisk utrygghet. Dette er en mistenkeliggjøring av landets studenter fra regjeringa. I Norge har vi hardtarbeidende studenter som skal ha muligheten til å velge feil, ombestemme seg og bruke tid på studiene ikke tid til å tenke på om de har nok penger til å dekke middagen den siste uka før stipend."

Tobias Drevland Lund
Leder Rød Ungdom
Tlf: 22 98 90 70
 🌐

"Rød Ungdom støtter oppropet mot regjeringas stipendkutt. Når studenter allerede lever under fattigdomsgrensa, er dette en gruppe i samfunnet vi må støtte opp om økonomisk, ikke å straffe!"

Martine Tønnessen
Leder KrFU
Tlf: 481 78 334
 🌐

"KrFU støtter NSO og studiestøtten! Studiestøtten er viktig for å sikre at alle studenter får muligheten til å studere. Regjeringen må ta høyde for at gjennom et studieløp vil mange oppleve utfordringer som sykdom, manglende tilrettelegging eller for sterkt press. Ingen er perfekte, men alle har behov for forståelse og fleksibilitet i en hektisk hverdag."

Ada Johanna Arnstad
Leder Senterungdommen
Tlf: 23 69 01 00
 🌐

"Mens de blå skryter av å øke studiestøtten, innebærer forslaget til statsbudsjett for 2019 i stedet at studentene straffes. Å senke andelen med stipend i høyere utdanning løser ikke de underliggende årsakene til at mange studenter forsinkes og dropper ut av studiet sitt."

Mads A. Danielsen og Lise D. Fyllingen
Nasjonale talspersoner Arbeiderpartiets studentlag (Astud)
Tlf: 902 15 768
 🌐

Lene Fauskanger
Leder FO-Studentene
Tlf: 909 77 626
 🌐

Michal Jan Warecki
Leder Industri Energi Student
Tlf: 942 47 023
 🌐

Ole Thomassen
Styreleder Econas Studentutvalg
Tlf: 22 82 80 00
 🌐

"Som økonomer vet vi at økonomiske insentiver kan virke, men de må treffe mer presis skal regjeringens forslag bidra til at flere fullfører en grad. Regjeringens forslag risikerer å skape ytterligere konsekvenser for de som sliter mest, uten å nødvendigvis hjelpe dem. For å hjelpe flere studenter til å fullføre, må regjeringen kartlegge hvem det er som ikke klarer å fullføre og hvorfor de ikke fullfører, før det igangsettes tiltak. Å ha tiltak som treffer alle, gir signaler om at det kun er hele studiegrader som er verdifulle. Econas Studentutvalg mener tverrfaglig kunnskap er verdifull og ser det som uheldig at studenter som har valgt "feil" og bytter studie skal bli straffet for dette. Å piske studenter til å fullføre grader er ikke veien Norge bør gå som kunnskapsnasjon."

Adrian Tveito Ingebrigtsen
Admiral Unge Pirater

 🌐

"Studenter er viktig for fremtiden, og derfor er det viktig å sørge for at de får økonomien til å studere, uten at de blir satt i stor gjeld."

Tamarin Varner
Leder Norges Handikapforbunds Ungdom

 🌐

"Forskning viser at personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å få jobb hvis de har tatt høyere utdanning. Dette forslaget vil ramme mange unge funksjonshemmede negativt. Regjeringens forslag vil være en straff for funksjonshemmede som møter barrierer som dårlig tilrettelagte studieplasser, for lite timer til assistanse manglende oppfølging fra studiestedet. Vi trenger et system som fungerer for alle!"

Mari Sundli Tveit
Rektor NMBU
Tlf: 67 23 00 21
 🌐

"Forslaget straffer studentene og treffer veldig uheldig. Vi trenger mer livslang læring, mer tverrfaglighet, mer mobilitet, og dette virker motsatt. SHoT viser hvor sårbart dette er."

Solveig Schjetne Valheim
Studentleder Naturviterne
Tlf: 22 03 34 00
 🌐

"Det bør ikke straffe seg for studenter å bytte studie. Våre medlemmer kan ha god nytte av å ha vært innom flere fag før man velger hvilken retning man skal gå i. Gjennom studiet oppdager man hvilke fag som er mest interessante eller nyttige, og da er det viktig med fleksibilitet slik at man kan endre retning. Vi ønsker mer fleksibilitet og tverrfaglighet inn i studiene, ikke mindre. Vi tror at bedre veiledning, bedre oppfølging fra helsepersonell og bedre økonomiske vilkår vil bremse frafall, ikke endring av stipendordiningen."

Kathrine Skretting
Rektor Høgskolen i Innlandet
Tlf: 62 43 00 00
 🌐

"Høgskolen i Innlandet støtter oppropet fordi vi har mange eksempler på at dyktige, unge studenter kan trenge litt tid på å finne ut hva de vil og passer til."

Amalie Wollvik
Leder Rødt Oslo Studentlag
Tlf: 954 65 949
 🌐

"Vi er mot regjeringens kutt i stipendet fordi det straffer studenter som velger å endre studieretning eller ta enkeltemner utenfor graden sin. Istedenfor å kutte for studentene må støtten økes for å gjøre det lettere å gjennomføre uten å være avhengig av å jobbe ved siden av."

Merete Nilsson
Leder Samfunnsviterne
Tlf: 940 30 125
 🌐

"Samfunnsviterne støtter oppropet!"

Maya Sol Sørgård
Leder Velferdstinget i Oslo og Akershus
Tlf: 458 04 178
 🌐

"Vi har en rådgivningstjeneste som trenger et løft, og studenter under fattigdomsgrensa. Løsningen er ikke økonomisk straff for de som velger feil. Her bommer regjeringen helt på hva studentene trenger."

Veronika Johannesen
Studentleder Akademikerforbundet Student
Tlf: 980 07 450
 🌐

"Vi i Akademikerforbundet Student støtter oppropet mot stipendkutt. Å kutte i stipendet vil heller virke som en straff mot de som ikke klarer å fullføre. Det finnes så mange muligheter til kreative løsninger på hvordan de kan få studenter til å fullføre sine studier, men å ta fra oss stipendet vil virke mot sin hensikt. I verste fall risikerer vi at mange unge kan komme til å velge bort høyere utdanning i frykt for økonomiske problemer ved feil valg eller uforutsette hendelser i livet man ikke kan planlegge."

Petter Aaslestad
Leder Forskerforbundet
Tlf: 21 02 34 00
 🌐

Anne Marie Lund
Leder Velferdstinget i Stavanger
Tlf: 410 11 272
 🌐

"Fremfor å tilrettelegge for økt fullføringsgrad og gi studenter de velferdsrordningene de fortjener, blir vi nå et sparetiltak. Bevar stipendet!"

Kjersti Barsok
Leder Norsk Tjenestemannslag
Tlf: 23 06 84 00
 🌐

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder Fellesorganisasjonen
Tlf: 979 70 020
 🌐

"Regjeringen legger en ekstra stein i veien for dem som kjemper for å fullføre sine studier. Vi vet at studenter i ulike livssituasjoner får utfordringer i studieforløpet. Og straffe alle med økt gjeld, er usosial politikk. Dette kan vi ikke godta. Vi ønsker et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. FO støtter oppropet."

Ulf Madsen
Forbundsleder Forbundet for Ledelse og Teknikk
Tlf: 982 51 081
 🌐

Beathe Øgård
Leder Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
Tlf: 950 31 719
 🌐

"SAIH støtter opp om oppropet mot regjeringens stipendkutt. Globalt opplever studenter at det er lommeboka som avgjør hvorvidt man får mulighet til å studere på bakgrunn av økning i skolepenger og utilstrekkelige lån- og stipendordninger. Disse trendene må vi motvirke både nasjonalt og globalt som del av kampen for en rettferdig høyere utdanning for alle."

Fagforbundet Sentrale Ungdomsutvalg

Tlf: 23 06 40 00
 🌐

"Studenter må ha økonomisk trygghet. Dette budsjettet gir ikke den tryggheten studentene fortjener! Det må være enklere å klare seg økonomisk under studietiden. I tillegg må det være greiere å være i praksis mens man studerer. Det må legges til rette for at studenter kan spare samtidig som de studerer, slik at de kan etablere seg på boligmarkedet. Det må være greit å velge årsstudium og eller ombestemme seg uten frykt for fremtiden. Studenter skal ikke ende som gjeldsslaver!"

Anne Finborud
Forbundsleder Skolenes landsforbund
Tlf: 414 27 900
 🌐

Mona Fagerås
Stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti
Tlf: 414 11 435
 🌐

"SV mener at det er urovekkende, og svært alvorlig at studentene har tapt kampen om budsjettkronene i regjeringen. Norske studenter trenger ikke dårligere økonomi, men bedre økonomiske vilkår for å oppnå sine mål. Trangere økonomiske rammer gir mer stress og press, ikke bedre resultater."

Gudbjørg L. Dahl
Leder Psoriasis- og eksemforbundet Ung
Tlf: 977 41 385
 🌐

"Det er vanskelig for gruppen med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom å få fast arbeid. Utdanning er særskilt viktig for at de med en tilleggsutfordring skal kunne stå i yrkeslivet. Jo høyre utdannelsesgrad, jo høyere grad av sysselsetning. Men å utdanne seg for denne gruppen kan være spesielt utfordrende. Sykdom kan hindre normert studieprogresjon og gjøre det vanskelig eller umulig å ha deltidsjobb parallelt med studier. Helseendringer kan føre til konsekvenser for utdanningsløpet. Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung) er sterkt imot en politikk som fører til enda flere bekymringer for kronikere under utdannelse. Med dette forslaget vil studiene bli en tyngre økonomisk byrde for mange av våre medlemmer. Dette er dårlig helsepolitikk. Våre grupper som er spesielt sårbare for stress, kan oppleve en direkte negativ konsekvens på antall utbrudd og alvorlighetsgraden av dem.

PEF-ung er også kritiske til å endre grad av omgjøring, og er bekymret for hvilken konsekvens det vil få for våre grupper. Å redusere omgjøringsgraden fra 40% til 25/15% er dårlig sosialpolitikk og vil straffe særskilt barn av foreldre som ikke har god nok økonomi til å hjelpe barnet i studietiden. Mange helseutfordringer går i arv, noe også økonomiske utfordringer kan gjøre. Endringen vil derfor kunne føre til større klasseskille. De som kommer fra lavere sosioøkonomiske klasser og/eller har helseutfordringer og dermed svakere studieprogresjon faller bakpå og/eller utenfor. Dette får også ringvirkninger for livet etter studiene. Det kan gjøre det vanskeligere å etablere seg i egen bolig. Dette er ikke et fornuftig insentiv for å få «heltidsstudenten tilbake», eller for å ivareta samfunnets «svakeste»."

Truls-Einar Strand Johnsen
Leder Velferdstinget Vest
Tlf: 979 83 931
 🌐

Arild Hermstad
Nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne
Tlf: 980 36 762
 🌐

"Studenter bør ha muligheten til å finne ut hva de vil bli på sine premisser. Vi i De Grønne mener samfunnet blir bedre når utdanningssystemet ikke tvinger alle inn i et A4 studentforløp. Det er mange som verken ønsker eller passer inn i tvangstrøya regjeringen legger opp til. Derfor er det uaktuelt for MDG å straffe studenter slik regjeringen nå legger opp til."

Silje Høgelid
Leder Oslo Sosialistiske Studenter
Tlf: 907 58 128
 🌐

"Det handler om fremtiden vår. Det er lov å ombestemme seg."

Tonje Løvstakken
Leder Tekna Student
Tlf: 918 45 991
 🌐

"Tekna Student mener at det er gjennom bedring av studiekvalitet man vil oppnå høyere gjennomføringsgrad og lavere frafall, ikke ved å straffe studenter økonomisk."

Åse Mette Østland
Styreleder Spillavhengighet Norge
Tlf: 905 36 546
 🌐

"En svekkelse av dagens ordning er ikke i tråd med samfunnets utvikling og kan tvinge studenter til å søke mot risikable og kortsiktige økonomiske løsninger, i form av kreditt- og forbrukslån. Disse aggressive og lett tilgjengelige lånene vil umiddelbart svekke studentens betalingsevne. I verste fall fristes studenten til å gamble med sine tilgjengelige midler i håp om rask gevinst."


#ikkeperfekt
#bevarstipendet